HACCP

Oferta w zakresie HACCP
HACCP - od 1 maja 2004 obowiązkowy dla wszystkich podmiotów gospodarczych związanych z produkcją i obrotem żywnością.

Czym jest HACCP?
Z definicji Codex Alimentarius HACCP, to system identyfikujący, oceniający i kontrolujący zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności.

System HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System), czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych punktów Kontroli - to postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów procesu produkcyjnego i obrotu żywnością; system ten ma również na celu określenie metod ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych.

Z systemem HACCP ściśle wiążą się pojęcia dobrych praktyk produkcyjnych i dobrych praktyk sanitarnych, których opracowanie wdrożenie i prawidłowa dokumentacja stanowią bazę do budowania systemu GMP - dobra praktyka produkcyjna - działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną żywności, zgodnie z przeznaczeniem.

GHP - dobra praktyka higieniczna - działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.
 
Proponujemy wszechstronną pomoc w dostosowaniu dokumentacji oraz organizacji przedsiębiorstwa do nowych wymogów prawnych.
Zajmujemy się opracowaniem zakładowych kodeksów dobrych praktyk (GMP i GHP) - tworzymy dokumentację, opracowujemy procedury, poradniki, instrukcje, dokumenty związane, szkolimy pracowników oraz audytujemy istniejące systemy.

Zapewniamy budowę systemu HACCP zgodnie z wytycznymi Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius), w oparciu o 7 zasad, czyli:
1. przeprowadzenie analizy zagrożeń,
2. ustalenie krytycznych punktów kontrolnych,
3. ustalenie limitów krytycznych dla każdego z punktów kontrolnych,
4. ustalenie procedur monitorowania krytycznych punktów kontrolnych,
5. ustalenie działań korygujących,
6. ustalenie procedur weryfikacji systemu,
7. ustalenie dokumentacji.

Opracowujemy harmonogram wdrażania i Księgę HACCP, procedury, instrukcje, przeprowadzimy szkolenia dla osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu oraz szkolimy pracowników z zakresu stosowania GMP/GHP.

Ceny usługi ustalamy indywidualnie, po zapoznaniu się ze specyfiką przedsiębiorstwa.

Koszt zależy od wielkości przedsiębiorstwa, ilości zatrudnionych osób, stopnia złożoności procesu technologicznego, ilości wytwarzanych produktów o podobnych cechach.